Regulamin płatności cyklicznych

Regulamin płatności cyklicznych sklepu internetowego KURSY FLOWER STORIES

Dzień dobry!

Nazywam się Sonia Twardoń i jestem twórcą kursów internetowych, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://kursy.flowerstories.pl Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe:

Sonia Twardoń

Os. B. Śmiałego 38/27

60-682 Poznań

NIP: 777 310 35 10

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail sonia@flowerstories.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Sonia Twardoń

§ 1.DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Karta płatnicza – karta w rozumieniu art. 2 pkt. 15a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.) umożliwiająca dokonywanie płatności internetowych procesowanych przez Operatorów Płatności.
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Okres Rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako 30 kolejnych dni (nie miesiąc kalendarzowy), za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Usług powtarzalnych.
 5. Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych:
 6. Płatność Cykliczna – sposób dokonania przez Klienta zapłaty za Usługi, polegający na automatycznym (bez udziału Klienta) pobraniu z Karty płatniczej Klienta kwoty należności Sprzedawcy za Usługę.
 7. Regulamin – niniejszy dokument.
 8. Regulamin Sklepu Internetowego – dokument określający zasady nabywania Usług w Sklepie Internetowym oraz warunki Umowy, dostępny w Sklepie Internetowym.
 9. Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, platforma on-line, na której Sprzedawca prowadzi działania informacyjne i marketingowe, o charakterze otwartym, dostępna w domenie www.kursy.flowerstories.pl
 10. Sprzedawca – Sonia Twardoń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sonia Twardoń Design.”, os.  B. Śmiałego 38/27, 60-682 Poznań, NIP: 777-310-35-10.
 11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 12. Usługi – usługi znajdująca się w ofercie Sprzedawcy w Sklepie Internetowym

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania płatności w formie automatycznego pobrania należności z rachunku Klienta, za Usługi powtarzalne nabyte w Sklepie Internetowym.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych przez Klienta następuje w trakcie procedury nabywania Usług powtarzalnych.
 3. Dokonując zakupu Usług powtarzalnych i akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na dokonywanie Płatności cyklicznych.

§ 3. REJESTRACJA KARTY PŁATNICZEJ

 1. Dla skorzystania przez Klienta z Płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Klienta Karty płatniczej i/lub konta bankowego lub innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).
 2. Po wyborze metody płatności Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności, takie jak: numer Karty płatniczej, datę ważności Karty płatniczej, kod CVV/CVC, numer konta bankowego (rejestracja metody płatności).
 3. Klient dokonując akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz postanowień niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na rejestrację danych wskazanych w trakcie procesu płatności, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Transakcje płatnicze dokonywane w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem zarejestrowanej metody płatności obsługiwane są przez Operatorów Płatności świadczących usługi płatnicze w ramach działania Sklepu Internetowego.
 5. Prawidłowa rejestracja metody płatności skutkuje zapisaniem podanych danych przez Operatora Płatności i umożliwia Operatorowi Płatności cykliczne obciążanie rachunku Klienta.
 6. Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania z Usługi zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 7. Klient ma możliwość samodzielnego zarządzania zarejestrowanymi metodami płatności, tzn. może rejestrować nowe oraz usuwać już dodane.
 8. Korzystanie z Płatności cyklicznych jest dobrowolne. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. W celu rezygnacji z Płatności cyklicznych, Klient wprowadza odpowiednią zmianę na swoim Koncie w Sklepie Internetowym. Rezygnacja wywołuje skutek od momentu dokonania przez Klienta zmiany na Koncie, w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
 9. Rezygnacja z Płatności cyklicznej nie oznacza wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy. Wszelkie należności za Usługi są nadal naliczane.
 10. Niezwłocznie po pobraniu płatności z rachunku Klienta, Klient jest informowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail.
 11. Skorzystanie z usługi Płatności cyklicznej nie wiąże się z otwarciem rachunku bankowego ani rachunku płatniczego.

§ 4. PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze metody Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę. Środki 3 powinny być dostępne na rachunku w wysokości oraz w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w ustępach poniższych.
 2. Operator Płatności cyklicznie pobiera z rachunku Klienta kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należnej opłaty miesięcznej za Usługi. Wysokość należnej kwoty pieniężnej zależna jest od wariantu Usługi wybranej przez Klienta.
 3. Operator Płatności pobiera z rachunku Klienta należną kwotę pieniężną pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku Usługi treningów personalnych Operator Płatności pobiera należną kwotę pieniężną pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego z wyłączeniem pierwszego i ostatniego Okresu Rozliczeniowego (pierwszy i ostatni Okres Rozliczeniowy płatne są przez Klienta przy zamówieniu Usługi treningów personalnych).
 4. Okres Rozliczeniowy wynosi 30 kolejnych dni i liczony jest od dnia zawarcia Umowy. Daty Okresów Rozliczeniowych widoczne są na Koncie Klienta.
 5. Brak wygaśnięcia oraz skutecznego wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub Sprzedawcę zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Sklepu Internetowego skutkuje dalszym świadczeniem Usług oraz naliczaniem opłat zgodnie z zamówieniem.
 6. W razie nieuregulowania płatności w terminie przez Klienta, Sprzedawcy należą się odsetki za każdy dzień opóźnienia.
 7. Brak płatności ze strony Klienta skutkować może skierowaniem sprawy na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. Zmiany i uchylenie Regulaminu następują w trybie określonym w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Regulamin


Regulamin płatności cyklicznych


Polityka Prywatności


Copyright © 2020 kursy.flowerstories.pl